www.zemessklypai.lt
 
 
 
 
Visi žemės sklypai

Žemės sklypai Vilniuje
Žemės sklypai Kaune
Žemės sklypai Klaipėdoje
Žemės sklypai Šiauliuose
Žemės sklypai Panevėžyje
 
 


 
 
Vardas:  
 
Slaptažodis:  
 
 
 
Pamiršote slaptažodį?
Registruokitės
 
 

 
  Įmonių teikiamos paslaugos

Statybinės organizacijos
Statybinės medžiagos
Namai
Architektūra
Žemės ūkio technika
Miško technika
Žemės ūkio skelbimai
Miškas
Parama žemės ūkiui
Parama verslui
Projektai
Žemėlapiai
Bankai
Televizijos laidos
Matininkų paslaugos
Turto vertintojai

Teisinės konsultacijos įsigyjant žemę / statant namą
 
 

 
  Įstatymai  
 

 
  Naujienos  
 

 
  Reklama  
 

Parašykite mums ko Jūs ieškote ir mes pasistengsime surasti Jus dominantį sklypą. Rašyti adresu reklama@zemessklypai.lt. 
 
Miestas: 
 
Seniunija: 
 


Paskirtis: 
 
Kaina nuo: 
 
iki: 
 
 
 
  Įstatymai
 
DĖL NAUJŲ KITOS PASKIRTIES VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS

Šaltinio nuoroda: nepateiktaNutarimas paskelbtas: Žin., 1999, Nr.50-1608

Aktuali redakcija nuo 2005.08.17
 
 
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
N U T A R I M A S
 
1999 m. birželio 2 d. Nr. 692
Vilnius
Antraštės pakeitimai:

Nr. 1500, 2004-11-29, Žin., 2004, Nr. 173-6398 (2004-12-02)

DĖL NAUJŲ KITOS PASKIRTIES VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ

PARDAVIMO IR NUOMOS
 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos žemės įstatymu (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868), Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymu (Žin., 1991, Nr. 24-635; 1997, Nr. 69-1735) ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstituciniu įstatymu (Žin., 1996, Nr. 64-1503; 2003, Nr. 34-1418), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1630, 2002-10-15, Žin., 2002, Nr. 100-4445 (2002-10-18)

Nr. 1650, 2003-12-23, Žin., 2003, Nr. 122-5517 (2003-12-27)

Nr. 1500, 2004-11-29, Žin., 2004, Nr. 173-6398 (2004-12-02)

 
1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisykles;

1.2. Naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų nuostatus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1500, 2004-11-29, Žin., 2004, Nr. 173-6398 (2004-12-02)

 
2. Nustatyti, kad:

2.1. naujais kitos paskirties valstybinės žemės sklypais (toliau vadinama – nauji žemės sklypai; žemės sklypai) laikomi pagal teritorijų detaliojo planavimo dokumentus kitai paskirčiai suplanuoti ir Nekilnojamojo turto registre įregistruoti valstybinės žemės sklypai, kuriuose:

2.1.1. nėra Lietuvos ar užsienio fiziniams arba juridiniams asmenims ar kitoms užsienio organizacijoms nuosavybės teise priklausančių statinių ar įrenginių. Žemės sklypai, kuriuose nutiesti tik inžineriniai tinklai ar (ir) pastatyti tik neturintys aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio statiniai, kurie skirti pagrindiniam statiniui (jo priklausiniui) ar įrenginiui, priskiriami naujiems žemės sklypams;

2.1.2. yra Lietuvos ar užsienio fiziniams arba juridiniams asmenims ar kitoms užsienio organizacijoms priklausančių laikinųjų statinių, kurių naudojimo laikas pasibaigęs;

2.1.3. (neteko galios)

2.2. nauji žemės sklypai išnuomojami:

2.2.1. jeigu jie suplanuoti teritorijose, kuriose pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnį žemė išimtine nuosavybės teise priklauso tik Lietuvos Respublikai, arba teritorijose, kuriose valstybinės žemės perleidimas privačion nuosavybėn nenumatytas kitų įstatymų;

2.2.2. jeigu jie suplanuoti teritorijose, kurios pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus yra numatytos valstybės, savivaldybių reikmėms ar visuomenės bendrojo naudojimo objektų statybai;

2.3. nauji žemės sklypai parduodami ar išnuomojami aukcione, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus. Parduodant ar išnuomojant be aukciono naujus žemės sklypus, taikomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ (Žin., 1999, Nr. 25-706; 2004, Nr. 167-6128) nuostatos.

Kovo 11-osios Akto signatarams arba, jiems mirus, jų sutuoktiniams, o jeigu sutuoktinio nėra, – vaikams (įvaikiams) ne aukciono būdu parduodamas vienas naujas žemės sklypas individualiam (vienbučiam ar dvibučiam) gyvenamajam namui statyti jų pageidaujamame mieste (išskyrus Neringos miestą). Šių žemės sklypų dydžiai nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarime Nr. 920 „Dėl naujų žemės sklypų dydžių miestuose patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 67-1956), tačiau jie negali būti didesni kaip 0,2 ha Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Marijampolėje, Druskininkuose, Palangoje, Birštone ir ne didesni kaip 0,3 ha – kituose miestuose, o jų vertė apskaičiuojama kaip namų valdų naudojamų žemės sklypų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 21-597; 2002, Nr. 102-4574) nustatyta tvarka;

2.4. individualiai statybai gali būti parduodami ar išnuomojami aukcione tik tie žemės sklypai, kurie lieka laisvi po to, kai savivaldybės pagal apskrities viršininko paraišką parengia individualiai statybai žemės sklypų, numatomų perduoti neatlygintinai nuosavybėn piliečiams pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą (Žin., 1997, Nr. 65-1558), detaliuosius planus;

2.5. aukcionas laikomas įvykusiu ir tuomet, kai paskelbus žemės sklypo pardavimo ar nuomos aukcioną dalyvauti jame įregistruojamas tik vienas dalyvis arba kai vykdant aukcioną ir kitiems įregistruotiems dalyviams atsisakius dalyvauti aukcione lieka vienas dalyvis. Žemės sklypas šiam aukciono dalyviui bendru rašytiniu savivaldybės tarybos ir apskrities viršininko sutarimu gali būti parduodamas už kainą, pasiūlytą aukciono dalyvio paraiškoje (tačiau ne mažesnę už aukcione paskelbtą pradinę žemės sklypo kainą), arba išnuomojamas už aukciono dalyvio paraiškoje pasiūlytą (tačiau ne mažesnį už žemės nuomos aukcione paskelbtąjį) šio žemės  sklypo pradinį metinį žemės nuomos mokesčio dydį, apskaičiuotą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimą Nr. 205;

2.6. už aukcione perkamus naujus žemės sklypus turi būti atsiskaitoma iš karto arba išsimokėtinai. Naują žemės sklypą perkant išsimokėtinai, su valstybe atsiskaitoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 260 nustatyta tvarka.

Apie galimybę pirkti žemės sklypą atsiskaitant išsimokėtinai, taip pat pagrindines atsiskaitymo išsimokėtinai sąlygas skelbiama Informaciniame privatizavimo biuletenyje.

Perkant žemės sklypą išsimokėtinai, žemės sklypo detaliojo plano, žemės sklypo plano su nustatytais žemės sklypų ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje ar su šia sistema susietose vietinėse koordinačių sistemose parengimo, taip pat žemės sklypo individualaus vertinimo ir aukciono organizavimo išlaidos turi būti sumokėtos iki valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutarties (toliau vadinama – valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutartis; žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartis) pasirašymo.

Įsigijęs žemės sklypą išsimokėtinai, bet su valstybe galutinai neatsiskaitęs asmuo perleisti šį sklypą kitam asmeniui gali tik tais atvejais, jeigu naujasis žemės savininkas sutinka perimti buvusiojo savininko prievoles valstybei pagal valstybinės žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį. Ši prievolė valstybei įrašoma žemės sklypo perleidimo sutartyje. Nuosavybės teisės apribojimai šį žemės sklypą įkeisti arba perleisti įregistruojami Nekilnojamojo turto registre;

2.7. metinis žemės nuomos mokestis gali būti keičiamas tik įstatymuose ir žemės nuomos sutartyje nustatytais atvejais;

2.8. šio nutarimo nustatyta tvarka aukcione išnuomotas žemės sklypas nuomininkui gali būti parduodamas tik tada, kai jis pateikia rašytinį prašymą apskrities viršininkui. Už perkamą žemės sklypą atsiskaitoma šio nutarimo 2.6 punkte nurodyta tvarka. Žemės sklypo pardavimo kaina nustatoma pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimą Nr. 205;

2.9. (neteko galios);

2.10. lėšos už parduotus naujus žemės sklypus (įskaitant aukciono dalyvio pradinį įnašą), atskaičius parduoto žemės sklypo kainos dalį, kurią sudaro savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintos žemės sklypo detaliojo plano, žemės sklypo plano su nustatytais žemės sklypų ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje ar su šia sistema susietose vietinėse koordinačių sistemose parengimo, taip pat apskrities viršininko ar savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintos žemės sklypo individualaus vertinimo ir aukciono organizavimo išlaidos, paskirstomos taip:

2.10.1. 50 procentų – Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos kaip šios tarnybos pajamų įmokos į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, iš kurių 10 procentų skiriama apskričių viršininkų administracijoms. Apskričių viršininkų administracijos skirtas lėšas pagal apskričių viršininkų patvirtintas išlaidų sąmatas naudoja apskričių duomenų apie piliečių nuosavybės teisių atkūrimą į žemę, mišką ir vandens telkinius, išnuomotos ar perduotos naudoti neatlygintinai valstybinės žemės, laisvos valstybinės žemės fondo žemės plotus ir jų išdėstymą bazei kurti ir palaikyti, miestų teritorijose laisvos (neužstatytos) žemės, numatomos grąžinti natūra buvusiems savininkams, kartografavimo darbams atlikti, parduodamų ar išnuomojamų valstybinės žemės sklypų individualiam vertinimui apmokėti, žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionams, kuriuos vykdo apskričių viršininkų administracijos, organizuoti ir apskričių viršininkų administracijų žemės tvarkymo departamentų teritorinių žemėtvarkos skyrių ūkinėms (prekių, darbų ir paslaugų naudojimo) išlaidoms padengti. Apskričių viršininkų administracijos tvarko gautų lėšų apskaitą ir atsako už jų naudojimą pagal paskirtį. Nuo 2005 m. sausio 1 d. nurodytieji 50 procentų lėšų pervedami tiesiogiai į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą;

2.10.2. 50 procentų – į savivaldybės, kurios teritorijoje parduodamas žemės sklypas, biudžetą;

2.11. parduoto naujo žemės sklypo kainos dalis, kurią sudaro žemės sklypo detaliojo plano, žemės sklypo plano su nustatytais žemės sklypų ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje ar su šia sistema susietose vietinėse koordinačių sistemose parengimo, žemės sklypų individualaus vertinimo ir aukciono organizavimo išlaidos, sumokama į savivaldybės administracijos direktoriaus nurodytą banko sąskaitą. Savivaldybės tvarko lėšų, gautų už parduotus žemės sklypus, apskaitą ir atsako už jų naudojimą pagal paskirtį. Tais atvejais, kai žemės sklypų individualų vertinimą užsako ir (ar) aukcioną organizuoja apskrities viršininkas, šios išlaidos sumokamos į apskrities viršininko nurodytą sąskaitą;

2.12. šio nutarimo 2.10.2 punkte nurodytas lėšas už aukcione parduotus žemės sklypus savivaldybės naudoja grąžinamų natūra, perduodamų (suteikiamų) nuosavybėn neatlygintinai, parduodamų ar išnuomojamų žemės sklypų planams su nustatytais žemės sklypų ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje ar su šia sistema susietose vietinėse koordinačių sistemose bei schemoms rengti, už išnuomojamų patikėjimo teise savivaldybių valdomų valstybinės žemės sklypų individualų vertinimą sumokėti, žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionams organizuoti. Nesant lėšų poreikio atitinkamiems darbams, paslaugoms apmokėti, šios lėšos naudojamos miestų inžinerinei infrastruktūrai plėtoti. Lėšų poreikis nustatomas atsižvelgiant į apskrities viršininko kas pusmetį iki pusmečio pirmojo mėnesio 15 d. savivaldybei pateiktus duomenis apie numatomus grąžinti natūra, perduoti (suteikti) nuosavybėn neatlygintinai, parduoti ar išnuomoti žemės sklypus;

2.13. (neteko galios)

2.14. kai kuriais atvejais, kai pagal teritorijų planavimo dokumentus nauji žemės sklypai yra suplanuoti ypač svarbių valstybei ar visuomenei objektų statybai arba kai vieno objekto ar objektų kompleksui statyti numatoma parduoti du ar keletą žemės sklypų, esančių skirtingų administracinių vienetų teritorijoje, Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu šių žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionus organizuoja ir vykdo valstybės įmonė Valstybės turto fondas šio nutarimo nustatyta tvarka;

2.15. tais atvejais, kai pagal patvirtintąjį teritorijos detalųjį planą joje nenumatyta (negalima) suformuoti naujų žemės sklypų, laisvos valstybinės žemės plotai, įsiterpę tarp privačių žemės sklypų ar (ir) išnuomotų valstybinės žemės sklypų, taip pat tarp privačių arba išnuomotų valstybinės žemės sklypų ir kelių (gatvių), kurie neviršija 0,04 ha teritorijose, kuriose pagal teritorijų planavimo dokumentus numatyta gyvenamųjų namų statyba, ir 0,5 ha – teritorijose, kuriose tokia statyba nenumatyta, savivaldybių taryboms pritarus, apskrities viršininko sprendimu gali būti parduodami ne aukciono būdu besiribojančių Nekilnojamojo turto registre įregistruotų privačios žemės sklypų savininkams, jeigu jie sutinka su žemės sklypų pardavimo kaina, arba išnuomojami besiribojančių valstybinės žemės sklypų nuomininkams. Kai prašymus įsigyti ar išsinuomoti įsiterpusį valstybinės žemės plotą pateikia keli besiribojančių žemės sklypų savininkai ar valstybinės žemės nuomininkai, parduodamo ar išnuomojamo žemės ploto dydis kiekvienam prašymą pateikusiam asmeniui nustatomas pagal jų rašytinį susitarimą, o jeigu jo nėra – lygiomis dalimis. Šių suformuotų įsiterpusių žemės sklypų pardavimo kaina ar žemės nuomos mokestis metams turi būti nustatomi pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimą Nr. 205. Valstybinės žemės pirkimo–pardavimo ar nuomos sutartyje turi būti nurodyta, kad parduodamas ar išnuomojamas įsiterpęs žemės sklypas per 6 mėnesius nuo sutarties sudarymo turi būti sujungtas su pagrindiniu žemės sklypu į vieną žemės sklypą pirkėjo ar nuomininko lėšomis. Įsiterpusio parduodamo ar išnuomojamo žemės sklypo sujungimas su pagrindiniu žemės sklypu turi būti numatytas detaliajame plane, pagal kurį šis įsiterpęs žemės sklypas formuojamas. Nustatytuoju laiku nesujungus žemės sklypų, valstybės institucija, teisės aktų nustatyta tvarka įgaliota parduoti ar išnuomoti žemės sklypus, privalo reikalauti įvykdyti sutarties sąlygą arba inicijuoti valstybinės žemės pirkimo–pardavimo ar nuomos sutarties nutraukimą įstatymų nustatyta tvarka.

Tais atvejais, kai įsiterpusio žemės ploto dydis viršija šiame punkte nustatytus maksimalius parduodamų ar išnuomojamų įsiterpusių žemės plotų dydžius ir žemės plotas išsidėstęs siaura juosta prie besiribojančio žemės sklypo (sklypų) ribų arba įsiterpusį žemės plotą sudaro šlaitai ar griovos ir įsiterpęs žemės plotas negali būti suformuotas ir funkcionuoti kaip atskiras žemės sklypas, savivaldybės tarybai pritarus, apskrities viršininko sprendimu parduodamo ar išnuomojamo įsiterpusio žemės ploto dydis gali būti didinamas ir siūlomas pirkti arba nuomoti visiems besiribojančių žemės sklypų savininkams arba valstybinės žemės nuomininkams. Besiribojančių žemės sklypų savininkų ar valstybinės žemės nuomininkų perkamo ar išsinuomojamo žemės ploto dydis gali būti atitinkamai didinamas, jeigu kiti besiribojančių žemės sklypų savininkai ar valstybinės žemės nuomininkai, turintys teisę įsigyti ar nuomoti įsiterpusį valstybinės žemės plotą, raštu atsisako sudaryti valstybinės žemės pirkimo–pardavimo ar nuomos sutartį;

2.16. parduodamo ar išnuomojamo žemės sklypo naudojimo sąlygos, veiklos apribojimai, papildomi įsipareigojimai bei įvykdymo terminai, atsakomybė už jų pažeidimą ar nevykdymą turi būti numatomi valstybinės žemės sklypų pirkimo – pardavimo ar nuomos sutartyse.

Jeigu išnuomota valstybinė žemė patikėjimo teise perduota savivaldybei, apskrities viršininkas ar savivaldybės taryba turi kontroliuoti, kaip valstybinės žemės pirkėjai ir nuomininkai vykdo sąlygas, numatytas valstybinės žemės pirkimo–pardavimo ir nuomos sutartyse, o nustatę pažeidimus – reikalauti juos pašalinti arba inicijuoti šių sutarčių nutraukimą ir kreiptis dėl nuostolių atlyginimo. Savivaldybės taryba turi kontroliuoti, kaip vykdoma valstybinės žemės nuomos sutarties, sudarytos apskrities viršininko ar jo paskirto apskrities viršininko administracijos darbuotojo, sąlyga dėl žemės nuomos mokesčio mokėjimo, o nustačiusi pažeidimus – reikalauti pašalinti pažeidimus arba kreiptis į apskrities viršininką dėl sutarties nutraukimo inicijavimo ir įstatymų nustatyta tvarka kreiptis dėl nuostolių atlyginimo;

2.17. (neteko galios)

2.18. kai žemės sklypai parduodami ar išnuomojami užsienio valstybių fiziniams, juridiniams asmenims ar kitoms užsienio organizacijoms, jų pageidavimu valstybinės žemės sklypų pirkimo–pardavimo ar nuomos sutartis gali būti surašoma dviem kalbomis: lietuviškai ir viena iš užsienio kalbų. Jeigu dėl sutarties teksto kyla ginčų, juos sprendžiant vadovaujamasi lietuvišku tekstu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1166, 1999 10 20, Žin., 1999, Nr. 90-2651 (1999 10 27)

Nr. 132, 2000 02 07, Žin., 2000, Nr. 13-327 (2000 02 11)

Nr. 179, 2001 02 20, Žin., 2001, Nr. 17-526 (2001 02 23)

Nr. 1630, 2002-10-15, Žin., 2002, Nr. 100-4445 (2002-10-18)

Nr. 1650, 2003-12-23, Žin., 2003, Nr. 122-5517 (2003-12-27)

Nr. 1500, 2004-11-29, Žin., 2004, Nr. 173-6398 (2004-12-02)

Nr. 888, 2005-08-17, Žin., 2005, Nr. 101-3737 (2005-08-20)

 
3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 17 d. nutarimą Nr. 987 “Dėl valstybinės žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai pardavimo ir nuomos” (Žin., 1995, Nr. 60–1513);

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugsėjo 11 d. nutarimą Nr. 1211 “Dėl Valstybinės žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai pardavimo ir nuomos aukcionų nuostatų patvirtinimo” (Žin., 1995, Nr. 76–1779);

3.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. vasario 26 d. nutarimą Nr. 282 “Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės  nutarimų žemės reformos ir valstybinės žemės pardavimo klausimais dalinio pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 19–505);

3.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gegužės 16 d. nutarimą Nr. 581 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. 987 “Dėl valstybinės žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai pardavimo ir nuomos” papildymo” (Žin., 1996, Nr. 48–1158);

3.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. lapkričio 15 d. nutarimą Nr. 1338 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. 987 “Dėl valstybinės žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai pardavimo ir nuomos” dalinio pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 113–2581).

 
 
 

L.e. socialinės apsaugos ir darbo

ministrės pareigas,

l.e. Ministrės Pirmininkės pareigas                                                               Irena Degutienė

 

L.e. žemės ūkio ministro pareigas                                                                 Edvardas Makelis

__________________

Nauja nutarimo priedo redakcija nuo 2004 m. gruodžio 3 d.:

Nr. 179, 2001 02 20, Žin., 2001, Nr. 17-526 (2001 02 23)

Nr. 1500, 2004-11-29, Žin., 2004, Nr. 173-6398 (2004-12-02)

 
Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1999 m. birželio 2 d. nutarimu Nr. 692
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2004 m. lapkričio 29 d. nutarimo Nr. 1500
redakcija)

 

NAUJŲ KITOS PASKIRTIES VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS TAISYKLĖS

 

1. Naujus kitos paskirties valstybinės žemės sklypus (toliau vadinama – nauji žemės sklypai; žemės sklypai) įsigyti nuosavybėn turi teisę Lietuvos Respublikos fiziniai ir juridiniai asmenys, užsieniečiai, užsienio juridiniai asmenys ir kitos užsienio organizacijos, nurodyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstituciniame įstatyme (Žin., 1996, Nr. 64-1503; 2003, Nr. 34-1418) (toliau vadinama – asmenys).

2. Naujus žemės sklypus išsinuomoti turi teisę Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniai, juridiniai asmenys ir kitos užsienio organizacijos.

3. Naujus žemės sklypus parduoda ir išnuomoja (išskyrus žemės sklypus, perduotus savivaldybėms valdyti patikėjimo teise), valstybinės žemės pirkimo–pardavimo ir nuomos sutartis pasirašo atitinkamos apskrities viršininkas arba jo paskirtas apskrities viršininko administracijos darbuotojas, jeigu įstatymai nenustato kitaip.

4. Naujus žemės sklypus, perduotus savivaldybei valdyti patikėjimo teise, išnuomoja ir valstybinės žemės nuomos sutarčių pasirašymo tvarką nustato savivaldybės taryba.

5. Parduodamų ar išnuomojamų žemės sklypų plotai ir ribos nustatomi pagal detaliuosius planus.

6. Jeigu nauji žemės sklypai pagal teritorijų planavimo dokumentus suplanuojami žemės ūkio ar miškų ūkio paskirties valstybinėje žemėje, prieš juos parduodant ar išnuomojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1073 „Dėl Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir prašymų leisti pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį padavimo, nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 83-2471; 2004, Nr. 152-5545) nustatyta tvarka turi būti keičiama pagrindinė tikslinė jų naudojimo paskirtis, taip pat padaryti atitinkami įrašai Nekilnojamojo turto registre ir Nekilnojamojo turto kadastre.

7. Jeigu naują žemės sklypą parduoda ar išnuomoja apskrities viršininkas, savivaldybės administracijos direktorius:

7.1. parengia žemės sklypo detalųjį planą (arba schemą, kai žemės sklypas išnuomojamas ne ilgesniam kaip 3 metų laikotarpiui);

7.2. pagal žemės sklypo detalųjį planą Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 (Žin., 2002, Nr. 41-1539) (toliau vadinama – Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatai), nustatyta tvarka parengia žemės sklypo planą su nustatytais žemės sklypų ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje ar su šia sistema susietose vietinėse koordinačių sistemose, nurodo taikytinas žemės sklypo specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, taip pat žemės sklypo naudojimo būdą ir pobūdį pagal detalųjį planą. Žemės sklypo naudojimo būdas detaliajame plane nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868) 29 straipsniu, o žemės sklypo pobūdis – žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintu žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašu;

7.3. parengia Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarime Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 21-597; 2002, Nr. 102-4574) nurodytus duomenis, reikalingus pradinei pardavimo kainai arba pradiniam metinio žemės nuomos mokesčio dydžiui, jeigu žemės sklypas išnuomojamas, apskaičiuoti.

8. Žemės sklypo detaliojo plano kopiją su nustatytais žemės sklypo tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimais (nustatyta teritorijos naudojimo būdo, pobūdžio, veiklos joje plėtojimo reikalavimų ir apribojimų visuma, privaloma rengiant statybos ar kitos veiklos projektus), žemės sklypo planą, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarime Nr. 205 nurodytus duomenis, reikalingus parduodamo ar išnuomojamo žemės sklypo pradinei pardavimo kainai apskaičiuoti, savivaldybės tarybos nustatytus pradinį žemės nuomos mokesčio tarifą ir žemės nuomos mokesčio mokėjimo terminus savivaldybės administracijos direktorius pateikia apskrities viršininkui.

9. Apskrities viršininkas per 10 darbo dienų priima sprendimą (įforminamą įsakymu) parduoti ar išnuomoti žemės sklypą, patvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 nustatyta tvarka apskaičiuotą žemės sklypo pradinę pardavimo kainą arba pradinį metinio žemės nuomos mokesčio dydį, žemės sklypui taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, žemės servitutus (kai jie siūlomi ir suprojektuoti detaliajame plane) ir per 5 darbo dienas nuo įsakymo įforminimo perduoda savivaldybės administracijos direktoriui įsakymo kopiją kartu su dokumentais, nurodytais šių Taisyklių 8 punkte.

Apskrities viršininkas sprendime išnuomoti žemės sklypą turi nurodyti numatomą žemės nuomos terminą, kuris nustatomas atsižvelgiant į valstybės interesus ir pagal detaliuosius planus numatomų statyti statinių ar įrenginių ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę.

10. Žemės sklypą Nekilnojamojo turto registre įregistruoja apskrities viršininkas, o kai žemės sklypas perduotas valdyti patikėjimo teise savivaldybei, – savivaldybės administracijos direktorius. Nekilnojamojo turto registre parduodamo ar išnuomojamo žemės sklypo vertė nurodoma tolygi apskaičiuotai žemės sklypo pradinei pardavimo kainai.

11. Jeigu žemės sklypas yra mieste, savivaldybės administracijos direktorius priima sprendimą dėl žemės sklypo pardavimo ar nuomos aukciono paskelbimo ir aukciono komisijos sudėties. Jeigu žemės sklypas yra kaime, sprendimą dėl žemės sklypo pardavimo ar nuomos aukciono paskelbimo ar aukciono komisijos sudėties priima apskrities viršininkas.

12. Aukciono komisija žemės sklypo pardavimo ar nuomos aukcioną vykdo pagal šiuo nutarimu patvirtintus Naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų nuostatus.

13. Apskrities viršininkas, gavęs iš savivaldybės administracijos direktoriaus valstybinės žemės pirkimo–pardavimo ar nuomos sutarties projektą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu praneša žemės sklypo pirkėjui (ar nuomininkui), kur ir kada jis turi atvykti pasirašyti valstybinės žemės pirkimo–pardavimo ar nuomos sutarties. Jeigu apskrities viršininkas nustato, kad vykdant žemės sklypo pirkimo–pardavimo ar nuomos aukcioną arba rengiant valstybinės žemės pirkimo–pardavimo ar nuomos sutarties projektą pažeisti įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimai, jis šios sutarties projektą nedelsdamas grąžina savivaldybės administracijos direktoriui, nurodydamas atsisakymo pasirašyti sutartį priežastis.

Savivaldybės administracijos direktorius (jeigu žemės sklypas yra mieste) arba apskrities viršininkas (jeigu žemės sklypas yra kaime) per 10 darbo dienų nuo aukciono komisijos protokolo apie įvykusį aukcioną pateikimo privalo įvertinti aukciono rezultatus ir prireikus inicijuoti aukciono rezultatų panaikinimą įstatymų nustatyta tvarka.

14. Valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutartyje turi būti numatyta, kad pirkėjas savo lėšomis per 3 mėnesius nuo žemės sklypo perdavimo dienos privalo įregistruoti nuosavybės teisę į žemės sklypą Nekilnojamojo turto registre. Jeigu pirkėjas vengia įregistruoti nuosavybės teisės perėjimo faktą, apskrities viršininkas turi kreiptis į teismą su prašymu dėl valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutarties įregistravimo ir nuostolių, patirtų dėl sutarties neįregistravimo, atlyginimo. Valstybinės žemės nuomos sutartyse turi būti nurodoma, kad šios sutartys nuomininkų lėšomis per 3 mėnesius nuo jų sudarymo turi būti įregistruotos Nekilnojamojo turto registre. Nuomininkui neįvykdžius šios sąlygos, nuomotojas turi reikalauti pašalinti sutarties sąlygų pažeidimus arba nutraukti valstybinės žemės nuomos sutartį prieš terminą.

15. Jeigu naują žemės sklypą išnuomoja savivaldybės taryba:

15.1. savivaldybės administracijos direktorius parengia žemės sklypo detalųjį planą, pagal detalųjį planą – Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų nustatyta tvarka žemės sklypų planą su nustatytais žemės sklypų ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje ar su šia sistema susietose vietinėse koordinačių sistemose (arba schemą, kai žemės sklypas išnuomojamas ne ilgesniam kaip 3 metų laikotarpiui), nurodo taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, taip pat žemės sklypo naudojimo būdą ir pobūdį pagal detalųjį planą. Žemės sklypo naudojimo būdas detaliajame plane nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 29 straipsniu, o žemės sklypo pobūdis – žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintu žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašu;

15.2. savivaldybės administracijos direktorius (tuo atveju, kai pagal žemės sklypo detalųjį planą siūlomi žemės servitutai) raštu kreipiasi į apskrities viršininką, prašydamas nustatyti žemės servitutus, kuriuos apskrities viršininkas sprendimu patvirtina per 10 darbo dienų nuo savivaldybės administracijos direktoriaus rašto gavimo ir sprendimą pateikia savivaldybės administracijos direktoriui;

15.3. savivaldybės administracijos direktorius šių Taisyklių 15.1 ir 15.2 punktuose nurodytus dokumentus ir pasiūlymą dėl pradinio metinio žemės nuomos mokesčio dydžio, apskaičiuoto pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimą Nr. 205, pateikia savivaldybės tarybai;

15.4. savivaldybės taryba, gavusi iš savivaldybės administracijos direktoriaus šių Taisyklių 15.3 punkte nurodytus dokumentus, priima sprendimą išnuomoti žemės sklypą ir patvirtinti pradinį metinio žemės nuomos mokesčio dydį.

Savivaldybės taryba sprendime išnuomoti žemės sklypą turi nurodyti numatomą žemės nuomos terminą, kuris nustatomas atsižvelgiant į valstybės interesus ir pagal detalųjį planą numatomų statyti statinių ar įrenginių ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę;

15.5. savivaldybės administracijos direktorius šių Taisyklių 15.1, 15.2 ir 15.4 punktuose nurodytų dokumentų pagrindu įregistruoja žemės sklypą Nekilnojamojo turto registre ir priima sprendimą dėl žemės sklypo nuomos aukciono paskelbimo ir aukciono komisijos sudėties.

16. Žemės nuomininkas ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki valstybinės žemės nuomos sutartyje nustatyto nuomos termino pabaigos gali pateikti valstybinės žemės nuomotojui prašymą pratęsti žemės nuomos terminą. Valstybinės žemės nuomotojas gali priimti sprendimą pratęsti valstybinės žemės nuomos terminą, jeigu pagal teritorijų planavimo dokumentą žemės sklypo nenumatoma naudoti kitoms reikmėms ir nėra pasibaigęs šiame žemės sklype esančių statinių ir įrenginių ekonomiškai pagrįstos naudojimo trukmės terminas (naudojimo terminas), arba šis terminas nustatytąja tvarka pratęstas ir nuomininkas tvarkingai vykdė pagal valstybinės žemės nuomos sutartį prisiimtus įsipareigojimus. Valstybinės žemės nuomos sutartis, pagal šias Taisykles sudaryta iki 10 metų terminui, gali būti pratęsiama iki statinio ar įrenginio, esančio žemės sklype, ekonomiškai pagrįstos naudojimo trukmės termino pabaigos, bet ne ilgesniam kaip 10 metų terminui. Kitais atvejais valstybinės žemės nuomos sutartyje nustatytas žemės nuomos terminas gali būti pratęsiamas iki statinio ar įrenginio, esančio žemės sklype, ekonomiškai pagrįstos naudojimo trukmės termino pabaigos. Valstybinės žemės nuomotojui priėmus sprendimą pratęsti žemės nuomos terminą, šalių susitarimu pakeičiama valstybinės žemės nuomos sutartis.

Pasibaigus valstybinės žemės nuomos sutarties terminui, jeigu pagal teritorijų planavimo dokumentą žemės sklypo nenumatoma naudoti kitoms reikmėms ir šiame žemės sklype esančių statinių ar įrenginių ekonomiškai pagrįstos naudojimo trukmės terminas (naudojimo terminas) nėra pasibaigęs, arba šis terminas nustatytąja tvarka pratęstas ir buvęs nuomininkas tvarkingai vykdė pagal valstybinės žemės nuomos sutartį prisiimtus įsipareigojimus, buvusio nuomininko prašymu pagal Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 (Žin., 1999, Nr. 25-706; 2004, Nr. 167-6128), gali būti sudaroma nauja valstybinės žemės nuomos sutartis.

17. Kai pagal savivaldybės teritorijos ar jos dalies (miesto, miestelio) bendrąjį ar specialųjį planą išnuomotame žemės sklype (teritorijoje) numatyta plėtoti veiklą, neatitinkančią statinio ar įrenginio (statomo ar pastatyto), esančio ilgesniam kaip 3 metų terminui išnuomotame žemės sklype, kuriuo statybai ir eksploatacijai šis žemės sklypas suformuotas, tiesioginės paskirties, įrašytos Nekilnojamojo turto kadastre, valstybinės žemės nuomos sutartis pakeičiama šalių susitarimu (nuomininko ar nuomotojo prašymu), numatant nuomininko ar nuomotojo teisę keisti išnuomoto žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ir (ar) pobūdį į paskirtį, būdą ir pobūdį, nurodytus savivaldybės teritorijos ar jos dalies (miesto, miestelio) bendrajame ar specialiajame plane. Jeigu savivaldybės teritorijos ar jos dalies (miesto, miestelio) bendrajame ar specialiajame plane nurodyta tik teritorijos, į kurią patenka išnuomotas žemės sklypas, pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis ir naudojimo būdas, valstybinės žemės nuomos sutartyje kartu su esamais išnuomoto žemės sklypo pagrindine tiksline žemės naudojimo paskirtimi, būdu ir pobūdžiu įrašoma tik pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis ir naudojimo būdas, į kuriuos gali būti keičiama esama paskirtis ir būdas, ir numatoma sąlyga, jog išnuomoto žemės sklypo pobūdis bus pakeistas pagal detalųjį planą, parengtą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617) nustatyta tvarka.

Pakeitus išnuomoto valstybinės žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ir (ar) pobūdį, valstybinės žemės nuomotojas, remdamasis detaliuoju planu, perskaičiuoja išnuomoto žemės sklypo vertę ir patikslina išnuomoto žemės sklypo kadastro duomenis Nekilnojamojo turto kadastre, o įrašus – Nekilnojamojo turto registre. Valstybinės žemės nuomos sutartyje nurodoma, kad žemės sklypo kadastro duomenys keičiami šalies, inicijavusios detaliojo plano, pagal kurį pakeista paskirtis, būdas ir (ar) pobūdis, rengimą, lėšomis. Patikslinus išnuomoto žemės sklypo kadastro duomenis, šalių susitarimu keičiama valstybinės žemės nuomos sutartis. Atsižvelgus į patvirtintą pagal detalųjį planą numatomų statyti statinių ar įrenginių ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę, valstybinės žemės nuomos sutartyje nustatytas žemės nuomos terminas gali būti pratęsiamas.

_________________________
 
PATVIRTinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1999 m. birželio 2 d.nutarimu Nr. 692

Antraštės pakeitimai:

Nr. 1500, 2004-11-29, Žin., 2004, Nr. 173-6398 (2004-12-02)

NAUJŲ KITOS PASKIRTIES VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS AUKCIONŲ NUOSTATAI

 
Bendroji dalis

1. Šie nuostatai reglamentuoja naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos (toliau vadinama – nauji žemės sklypai; žemės sklypai) aukcionų organizavimą ir vykdymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1500, 2004-11-29, Žin., 2004, Nr. 173-6398 (2004-12-02)

 

2. Mieste esančių žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionus skelbia, organizuoja ir vykdo aukciono komisija, savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta ne mažiau kaip iš 3 asmenų (vienas iš jų skiriamas vedėju). Į šią komisiją apskrities viršininko teikimu taip pat skiriamas (-i) apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento žemėtvarkos skyriaus (toliau vadinama – žemėtvarkos skyrius) specialistas (-ai). Kaime esančių žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionus skelbia, organizuoja ir vykdo aukciono komisija, sudaryta apskrities viršininko ne mažiau kaip iš 3 asmenų (vienas iš jų skiriamas vedėju). Į šią komisiją savivaldybės valdybos teikimu taip pat skiriamas (-i) savivaldybės administracijos specialistas (- ai).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1166, 1999 10 20, Žin., 1999, Nr. 90-2651 (1999 10 27)

Nr. 179, 2001 02 20, Žin., 2001, Nr. 17-526 (2001 02 23)

Nr. 1630, 2002-10-15, Žin., 2002, Nr. 100-4445 (2002-10-18)

Nr. 1650, 2003-12-23, Žin., 2003, Nr. 122-5517 (2003-12-27)

 

Informacijos apie aukcionuose parduodamus Ir nuomojamus žemės sklypus skelbimas

3. Apie naujų žemės sklypų pardavimą arba nuomą aukcione ne anksčiau kaip prieš 15 kalendorinių dienų ir ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas iki aukciono dokumentų registravimo pradžios aukciono komisija skelbia Informaciniame privatizavimo biuletenyje, kurį leidžia valstybės įmonė Valstybės turto fondas. Informaciniame privatizavimo biuletenyje turi būti nurodoma:

3.1.duomenys apie parduodamą žemės sklypą  (kadastrinis numeris, adresas, plotas, pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis, naudojimo būdas ir pobūdis, žemės naudojimo apribojimai nustatyti žemės servitutai, žemės sklypo pradinė pardavimo kaina), o jeigu žemės  sklypas išnuomojamas – ir pradinis žemės nuomos mokesčio dydis metams, taip pat numatomas žemės nuomos terminas;

3.2. (neteko galios)
3.3. aukciono vieta, data ir laikas;

3.4. darbuotojo, atsakingo už aukciono organizavimą ir vykdymą, vardas, pavardė, pareigos, adresas, telefono ir fakso numeriai;

3.5. aukciono dalyvių registravimo vieta, registravimo pradžios ir pabaigos data bei tikslus laikas;

3.6. banko įstaigos (skyriaus, filialo), kurioje atidaryta sąskaita atsiskaityti už įsigyjamą aukcione žemės sklypą, pavadinimas, kodas, adresas ir sąskaitos numeris;

3.7. (neteko galios)

3.8. kita informacija ir papildomi reikalavimai, kurie bus privalomi aukciono laimėtojui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1166, 1999 10 20, Žin., 1999, Nr. 90-2651 (1999 10 27)

Nr. 179, 2001 02 20, Žin., 2001, Nr. 17-526 (2001 02 23)

Nr. 1630, 2002-10-15, Žin., 2002, Nr. 100-4445 (2002-10-18)

Nr. 1650, 2003-12-23, Žin., 2003, Nr. 122-5517 (2003-12-27)

Nr. 1500, 2004-11-29, Žin., 2004, Nr. 173-6398 (2004-12-02)

 

4. Aukciono komisijos privalo teikti informaciją apie skirtus parduoti ir išnuomoti žemės sklypus visiems to pageidaujantiems asmenims ir supažindinti juos su aukciono sąlygomis.

 
Aukciono dalyvių registravimas

5. Prieš atvykdamas registruotis aukciono dalyviu, Lietuvos ar užsienio fizinis arba juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija (toliau vadinama – asmuo, asmenys) arba jų įgalioti asmenys (atstovai) turi pervesti į aukciono komisijos nurodytą banko sąskaitą pradinį įnašą – 5 procentus norimo pirkti žemės sklypo pradinės kainos arba vienerių metų pradinio žemės nuomos mokesčio dydžio sumą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1630, 2002-10-15, Žin., 2002, Nr. 100-4445 (2002-10-18)

Nr. 1650, 2003-12-23, Žin., 2003, Nr. 122-5517 (2003-12-27)

Nr. 1500, 2004-11-29, Žin., 2004, Nr. 173-6398 (2004-12-02)

 
6. (Neteko galios)

Punkto pakeitimai:

Nr. 1650, 2003-12-23, Žin., 2003, Nr. 122-5517 (2003-12-27)

 

7. Aukciono dalyvius registruoja aukciono komisija Informaciniame privatizavimo biuletenyje nurodytu laiku.

 

8. Asmuo, norintis registruotis aukciono dalyviu, aukciono komisijai turi pateikti:

8.1. paraišką dalyvauti žemės sklypo pardavimo ar nuomos aukcione. Jos forma pateikta šių nuostatų 1 priede;

8.2. fizinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ar Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos registravimo dokumento kopiją;

8.3. nustatytąja tvarka patvirtintą įgaliojimą, jeigu aukciono dalyviui atstovauja kitas asmuo. Kai aukciono dalyvis yra fizinis asmuo, įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro;

8.4. banko įstaigos (skyriaus, filialo) išduotus dokumentus apie pradinio įnašo sumokėjimą (jeigu buvo mokama pervedimu);

8.5. banko įstaigos (skyriaus, filialo) sąskaitos, į kurią aukciono komisija turi pervesti grąžinamą pradinį mokestį, numerį, banko pavadinimą, kodą ir adresą.

8.6. (neteko galios)

8.7. (neteko galios)

Punkto pakeitimai:

Nr. 1166, 1999 10 20, Žin., 1999, Nr. 90-2651 (1999 10 27)

Nr. 179, 2001 02 20, Žin., 2001, Nr. 17-526 (2001 02 23)

Nr. 1630, 2002-10-15, Žin., 2002, Nr. 100-4445 (2002-10-18)

Nr. 1650, 2003-12-23, Žin., 2003, Nr. 122-5517 (2003-12-27)

Nr. 1500, 2004-11-29, Žin., 2004, Nr. 173-6398 (2004-12-02)

 
9. (Neteko galios)

Punkto pakeitimai:

Nr. 1650, 2003-12-23, Žin., 2003, Nr. 122-5517 (2003-12-27)

 

10. Šių nuostatų 8 ir punkte nurodyti dokumentai ir duomenys aukciono komisijai pateikiami užklijuotame voke arba siunčiami paštu (įvertintu laišku su apyrašu ir apmokėtu pristatymu arba registruotu laišku). Ant voko rašomas aukciono komisijos pavadinimas ir adresas, norimo įsigyti nuosavybėn ar išsinuomoti aukcione žemės sklypo kadastrinis numeris, aukciono vykdymo data ir nuoroda “Su aukciono dokumentais”. Aukciono dalyvio dokumento pateikėjo rekvizitai (asmens duomenys) ant voko nerašomi.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1166, 1999 10 20, Žin., 1999, Nr. 90-2651 (1999 10 27)

Nr. 1500, 2004-11-29, Žin., 2004, Nr. 173-6398 (2004-12-02)

 

11. Aukciono komisijos neturi priimti neužklijuotų vokų.

 

12. Vokai su aukciono dokumentais turi būti registruojami pažymoje apie kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ar nuomos aukciono dalyvius (toliau vadinama – pažyma apie aukciono dalyvius). Pažymos forma pateikta šių nuostatų 2 priede. Pažymoje, be kita ko, nurodomi aukciono dalyvių eilės numeriai, vokų priėmimo data ir tikslus laikas (valanda ir minutės). Minėtieji duomenys kartojami ant gauto užklijuoto voko su aukciono dokumentais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1500, 2004-11-29, Žin., 2004, Nr. 173-6398 (2004-12-02)

 

13. Aukciono komisija iki aukciono pradžios neturi teisės atplėšti vokų ir supažindinti kitų asmenų su duomenimis apie įregistruotus aukciono dalyvius.

14. Aukciono dalyvis iki Informaciniame privatizavimo biuletenyje nurodyto aukciono dokumentų registravimo termino pabaigos turi teisę atsisakyti dalyvauti aukcione, pateikdamas aukciono komisijai prašymą grąžinti voką su aukciono dokumentais. Aukciono komisija pažymoje apie aukciono dalyvius turi įrašyti apie atsisakymą dalyvauti aukcione, nurodyti atsisakymo datą ir laiką, pasirašyti ir patvirtinti įrašą antspaudu. Asmeniui, atsisakiusiam dalyvauti aukcione, aukciono dokumentai grąžinami įvykus aukcionui arba pasibaigus aukciono dokumentų registravimo terminui, jeigu dalyvauti aukcione neįsiregistruoja nė vienas kitas asmuo. Pradinis įnašas grąžinamas į atsisakiusiojo dalyvauti aukcione asmens (ar jo atstovo) nurodytą sąskaitą per 5 darbo dienas po aukciono arba per 5 darbo dienas po aukciono dokumentų priėmimo termino pabaigos, jeigu dalyvauti aukcione neįsiregistruoja nė vienas kitas asmuo.

15. Įregistruotas aukciono dalyvis iki Informaciniame privatizavimo biuletenyje nurodyto aukciono dokumentų registravimo termino pabaigos turi teisę atšaukti pateiktą paraišką ir pateikti naują paraišką bei šios tvarkos 8 punkte nurodytus dokumentus. Aukciono komisija pažymoje apie aukciono dalyvius turi įrašyti, kad ankstesnė paraiška yra atšaukta ir pateiktas naujas vokas, taip pat nurodyti naujo voko pateikimo datą ir laiką. Ankstesni dokumentai aukciono dalyviui negrąžinami. Aukciono dalyviui, pateikusiam voką su naujais aukciono dokumentais, suteikiamas naujas registracijos numeris. Kai asmuo naujame voke pateikia kitą paraišką dalyvauti aukcione ir neatšaukia ankstesnės, jis aukciono dalyviu nelaikomas. Tokiu atveju jam negrąžinamas pradinis įnašas.

16. Vokai su aukciono dokumentais registruojami tik nurodytu Informaciniame privatizavimo biuletenyje šių dokumentų registravimo laiku.

17. Vokai su aukciono dokumentais, gauti paštu dar neprasidėjus šių dokumentų registravimo laikui, įregistruojami pirmąją Informaciniame privatizavimo biuletenyje nurodytą paraiškų registravimo dieną, jiems suteikiami pirmieji registracijos numeriai pagal jų gavimo eiliškumą.

18. Aukciono komisija neturi teisės registruoti aukciono dalyvių, jeigu pagal užrašą ant gauto užklijuoto voko neįmanoma identifikuoti parduodamo ar nuomojamo žemės sklypo arba paštu išsiųsti vokai gaunami pasibaigus Informaciniame privatizavimo biuletenyje nurodytam aukciono dokumentų registravimo laikui.

 

19. Jeigu pasibaigus nustatytajam registracijos laikui negaunama nė vienos paraiškos dalyvauti aukcione, aukciono komisija privalo pakartotinai skelbti aukcioną šiuose nuostatuose nurodyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1630, 2002-10-15, Žin., 2002, Nr. 100-4445 (2002-10-18)

 
Aukciono vykdymas

20. Aukcionas vykdomas, jeigu dalyvauti jame įregistruojamas bent vienas asmuo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 179, 2001 02 20, Žin., 2001, Nr. 17-526 (2001 02 2

     
     
 Copyright © 2007 Žemės sklypai. Visos teisės saugomos.   sprendimas: www.jip.lt
 

Rekomenduojame:


www.city24.lt
www.skelbiu.lt
www.namai.lt
www.matininkiai.lt
domo.plius.lt
www.insaris.lt