www.zemessklypai.lt
 
 
 
 
Visi žemės sklypai

Žemės sklypai Vilniuje
Žemės sklypai Kaune
Žemės sklypai Klaipėdoje
Žemės sklypai Šiauliuose
Žemės sklypai Panevėžyje
 
 


 
 
Vardas:  
 
Slaptažodis:  
 
 
 
Pamiršote slaptažodį?
Registruokitės
 
 

 
  Įmonių teikiamos paslaugos

Statybinės organizacijos
Statybinės medžiagos
Namai
Architektūra
Žemės ūkio technika
Miško technika
Žemės ūkio skelbimai
Miškas
Parama žemės ūkiui
Parama verslui
Projektai
Žemėlapiai
Bankai
Televizijos laidos
Matininkų paslaugos
Turto vertintojai

Teisinės konsultacijos įsigyjant žemę / statant namą
 
 

 
  Įstatymai  
 

 
  Naujienos  
 

 
  Reklama  
 

Parašykite mums ko Jūs ieškote ir mes pasistengsime surasti Jus dominantį sklypą. Rašyti adresu reklama@zemessklypai.lt. 
 
Miestas: 
 
Seniunija: 
 


Paskirtis: 
 
Kaina nuo: 
 
iki: 
 
 
 
  Įstatymai
 
valstybinės žemės ir privačios žemės ar kito nekilnojamojo daikto mainų sutarties sudarymo taisyklės

Šaltinio nuoroda: nepateiktaĮsigaliojo nuo 2005.09.23

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2005 m. rugsėjo 16 d. nutarimu Nr. 1026

 
 
 

valstybinės žemės ir privačios žemės ar kito nekilnojamojo daikto mainų sutarties sudarymo taisyklės

 
 
 

1. Valstybinės žemės ir privačios žemės ar kito nekilnojamojo daikto mainų sutarties sudarymo taisyklės (toliau vadinama – šios Taisyklės) reglamentuoja valstybinės žemės ir privačios žemės ar kito nekilnojamojo daikto mainų sutarties (toliau vadinama – sutartis) sudarymą.

2. Laisvos valstybinės žemės fondo žemė gali būti mainoma į fiziniams ar juridiniams asmenims arba kitoms organizacijoms (toliau vadinama – savininkai) nuosavybės teise priklausantį lygiavertį žemės sklypą ar jo dalį arba kitą nekilnojamąjį daiktą. Nesant galimybės laisvos valstybinės žemės fondo žemę mainyti į lygiavertį žemės sklypą, ši žemė gali būti mainoma į iki 5 procentų vertės besiskiriantį žemės sklypą ar kitus nekilnojamuosius daiktus.

3. Laisvos valstybinės žemės fondo žemę galima mainyti į konkretų žemės sklypą ar jo dalį arba kitą nekilnojamąjį daiktą tais atvejais, kai:

3.1. privačios žemės sklypo ar jo dalies arba kito nekilnojamojo daikto reikia Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868) 45 straipsnyje nurodytiems visuomenės poreikiams;

3.2. privačios žemės sklypo ar jo dalies arba kito nekilnojamojo daikto reikia valstybinėms funkcijoms atlikti.

Konsoliduojant žemės sklypus pagal parengtą teritorijos žemės konsolidacijos projektą, valstybinė žemė į privačią žemę ar kitą nekilnojamąjį daiktą mainoma pagal Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 697 (Žin., 2005, Nr. 80-2901).

4. Sprendimus mainyti laisvos valstybinės žemės fondo žemę į privačios žemės sklypą ar jo dalį arba kitą nekilnojamąjį daiktą priima apskrities viršininkas.

5. Į privačios žemės sklypą ar jo dalį arba kitą nekilnojamąjį daiktą gali būti mainomas vienas ar keli laisvos valstybinės žemės fondo žemės sklypai, įregistruoti Nekilnojamojo turto registre ir suformuoti: kaimo vietovėje – žemėvaldų projektuose (planuose), miesto teritorijoje – detaliuosiuose planuose.

6. Šių Taisyklių 3 punkte nurodytais atvejais apskrities viršininkas, pagal detalųjį arba specialųjį teritorijų planavimo dokumentą nustatęs, kad reikia konkretaus privačios žemės sklypo ar jo dalies arba kito nekilnojamojo daikto, raštu kreipiasi į žemės sklypo ar jo dalies arba kito nekilnojamojo daikto savininką su pasiūlymu sudaryti sutartį, nurodo konkretų visuomenės poreikį ar valstybės funkciją, kuriai atlikti reikia savininko žemės sklypo ar jo dalies arba nekilnojamojo daikto, ir pateikia informaciją apie valstybinės žemės sklypą (-us) (toliau vadinama – valstybinės žemės sklypas) (nurodo žemės sklypo kadastro duomenis), kurį siūlo už mainomą privačios žemės sklypą ar jo dalį arba kitą nekilnojamąjį daiktą, nurodo jo (jų) vertę (-es), taip pat siūlo išlaidų, susijusių su mainomų žemės sklypų ar kito nekilnojamojo daikto vertinimu ir sutarties sudarymu, atlyginimo tvarką. Pasiūlyme apskrities viršininkas taip pat informuoja apie vertės skirtumo atlyginimo tvarką, kai nėra galimybės laisvos valstybinės žemės fondo žemę mainyti į lygiavertį žemės sklypą ir ši žemė mainoma į iki 5 procentų vertės besiskiriantį žemės sklypą ar kitus nekilnojamuosius daiktus. Be to, pasiūlyme apskrities viršininkas informuoja privačios žemės sklypo ar jo dalies arba kito nekilnojamojo daikto savininką apie laisvos valstybinės žemės fondo teritorijas, kuriose savininko pageidavimu gali būti projektuojamas lygiavertis valstybinės žemės sklypas.

Siūlomo valstybinės žemės sklypo vertė apskaičiuojama pagal žemės verčių žemėlapius, parengtus laikantis Žemės verčių žemėlapių sudarymo taisyklių, patvirtintų žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 515 (Žin., 2003, Nr. 5-221).

Pasiūlyme sudaryti sutartį apskrities viršininkas nustato mėnesio terminą nuo pasiūlymo gavimo, per kurį žemės sklypo ar jo dalies arba kito nekilnojamojo daikto savininkas turi pateikti atsakymą, ar sutinka sudaryti mainų sutartį, ir nurodo adresą, kuriuo šis atsakymas pateikiamas, be to, paaiškina žemės sklypo ar jo dalies arba kito nekilnojamojo daikto savininko atsisakymo sudaryti sutartį pasekmes, numatytas šių Taisyklių 12 ir 13 punktuose.

7. Mainomi valstybinės žemės ir privačios žemės sklypai gali būti nevienodos pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, skirtingo naudojimo būdo ir pobūdžio.

8. Į privačios žemės sklypą ar jo dalį arba kitą nekilnojamąjį daiktą, kuris yra mieste, gali būti mainomas laisvos valstybinės žemės fondo žemės sklypas, esantis:

8.1. tame pačiame mieste;

8.2. tos pačios apskrities teritorijos, kurioje yra privačios žemės sklypas ar jo dalis arba kitas nekilnojamasis daiktas, kituose miestuose;

8.3. tos pačios apskrities teritorijos, kurioje yra privačios žemės sklypas ar jo dalis arba kitas nekilnojamasis daiktas, kaimo vietovėje.

Laisvos valstybinės žemės fondo žemės sklypas, esantis Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės, Druskininkų, Palangos ir Birštono miestuose, gali būti mainomas tik į šiuose miestuose esantį privačios žemės sklypą ar jo dalį arba kitą nekilnojamąjį daiktą.

9. Į privačios žemės sklypą ar jo dalį arba kitą nekilnojamąjį daiktą, kuris yra kaimo vietovėje, gali būti mainomas tik laisvos valstybinės žemės fondo žemės sklypas, esantis tos apskrities teritorijos, kurioje yra šis žemės sklypas ar jo dalis arba nekilnojamasis daiktas, kaimo vietovėje.

10. Nemainomi valstybinės žemės sklypai, esantys teritorijose, kurios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus priklauso Lietuvos Respublikos išimtine nuosavybės teise.

11. Jeigu privačios žemės sklypo ar jo dalies arba kito nekilnojamojo daikto savininkas sutinka su apskrities viršininko pasiūlymu sudaryti sutartį, jis per mėnesį nuo pasiūlymo priėmimo informuoja apskrities viršininką apie savo sutikimą ir nurodo, kurį žemės sklypą iš apskrities viršininko pasiūlytų valstybinės žemės sklypų pasirenka, arba nurodo pasiūlytą laisvos valstybinės žemės teritoriją ar jo pageidaujamą laisvos valstybinės žemės fondo teritoriją, kurioje pageidauja suformuoti naują žemės sklypą.

Jeigu privačios žemės sklypo ar jo dalies arba kito nekilnojamojo daikto savininkas pareiškia pageidavimą suformuoti mainomą valstybinės žemės sklypą jo nurodytoje teritorijoje, apskrities viršininkas nagrinėja šį pageidavimą, per 10 darbo dienų priima sprendimą dėl pageidavimo tenkinimo arba atmetimo ir informuoja privačios žemės sklypo ar jo dalies arba kito nekilnojamojo daikto savininką. Sprendimas įforminamas apskrities viršininko įsakymu. Priėmus sprendimą pageidavimo netenkinti, nurodomos tokio sprendimo priėmimo priežastys.

12. Jeigu savininkas, kurio žemės sklypo ar jo dalies arba kito nekilnojamojo daikto reikia konkrečiam visuomenės poreikiui, atsisako sudaryti sutartį, sprendžiamas klausimas dėl šio žemės sklypo ar jo dalies arba kito nekilnojamojo daikto paėmimo visuomenės poreikiams pagal Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 46 straipsnį.

13. Jeigu savininkas, kurio žemės sklypo ar jo dalies arba kito nekilnojamojo daikto reikia valstybinėms funkcijoms atlikti, atsisako sudaryti sutartį, klausimas dėl šio žemės sklypo ar jo dalies arba kito nekilnojamojo daikto pirkimo, nuomos ar teisių į šį žemės sklypą ar kitą nekilnojamąjį daiktą įsigijimo sprendžiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 841 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos“ (Žin., 2003, Nr. 64-2899; 2004, Nr. 32-1016).

14. Apskrities viršininkas, gavęs privačios žemės sklypo ar jo dalies arba kito nekilnojamojo daikto savininko sutikimą sudaryti sutartį, užsako mainomų žemės sklypų ar jų dalių arba kito nekilnojamojo daikto vertinimą. Išlaidos, susijusios su mainomų žemės sklypų ar jų dalių arba kito nekilnojamojo daikto vertinimu, apmokamos šalių susitarimu. Kai šias išlaidas apmoka abi sutarties šalys, privačios žemės sklypo ar jo dalies arba kito nekilnojamojo daikto savininkas savo išlaidų dalį sumoka į apskrities viršininko nurodytą kredito įstaigos (skyriaus, filialo) sąskaitą iki sutarties pasirašymo dienos.

Jeigu įvertinus mainomos valstybinės žemės sklypą ir privačios žemės sklypą ar jo dalį arba valstybinės žemės sklypą ir nekilnojamąjį daiktą paaiškėja, kad valstybinio žemės sklypo vertė daugiau kaip 5 procentais skiriasi nuo privačios žemės sklypo ar kito nekilnojamojo daikto vertės, apskrities viršininkas priima sprendimą, kurį įformina įsakymu, pasiūlyti privačios žemės ar kito nekilnojamojo daikto savininkui pasirinkti kitą žemės sklypą iš jau siūlytų ar pasiūlytų naujų valstybinės žemės sklypų arba suformuoti naują valstybinės žemės sklypą pasiūlytoje ar jo paties pasirinktoje laisvos valstybinės žemės fondo teritorijoje. Privačios žemės sklypo ar jo dalies arba kito nekilnojamojo daikto savininkas apie savo apsisprendimą pasirinkti tam tikrą žemės sklypą arba formuoti naują žemės sklypą pasiūlytoje laisvos valstybinės žemės fondo teritorijoje informuoja apskrities viršininką per mėnesį nuo pasiūlymo priėmimo.

15. Jeigu privačios žemės sklypo ar jo dalies arba kito nekilnojamojo daikto savininkas pageidauja suformuoti mainomą valstybinės žemės sklypą apskrities viršininko pasiūlytoje ar jo paties pasirinktoje laisvos valstybinės žemės fondo teritorijoje, teritorijų planavimo dokumentų rengimo organizatorius yra apskrities viršininkas.

16. Sutarties projektą (pagal šių Taisyklių 1 priedą) rengia apskričių viršininkų administracijų žemės tvarkymo departamentų teritoriniai žemėtvarkos skyriai (toliau vadinama – Žemėtvarkos skyrius) pagal privačios žemės sklypo ar jo dalies arba kito nekilnojamojo daikto buvimo vietą.

Sutarties projektą Žemėtvarkos skyrius parengia per 10 darbo dienų nuo mainomo valstybinės žemės sklypo įregistravimo Nekilnojamojo turto registre, o tuo atveju, kai mainomas valstybinės žemės sklypas jau įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, – per 10 darbo dienų nuo mainomų žemės sklypų ar nekilnojamojo daikto vertinimo ataskaitos sudarymo.

17. Sutarties projekte nurodoma:

17.1. sutarties šalys;

17.2. valstybinės žemės sklypo ir privačios žemės sklypo ar jo dalies arba kito nekilnojamojo daikto kadastro duomenys;

17.3. žemės servitutai ir kitos daiktinės teisės;

17.4. mainomų valstybinės žemės sklypo ir privačios žemės sklypo ar jo dalies arba valstybinės žemės sklypo ir kito nekilnojamojo daikto vertės, jų skirtumo atlyginimo suma ir tvarka, taip pat šalies, kuriai bus pervedamas vertės skirtumas (pinigais), kredito įstaigos (skyriaus, filialo) sąskaitos numeris. Mainomo valstybinės žemės sklypo ir privačios žemės sklypo ar jo dalies arba valstybinės žemės sklypo ir kito nekilnojamojo daikto vertės skirtumas atlyginamas pinigais per 5 darbo dienas nuo sutarties sudarymo;

17.5. išlaidų, susijusių su mainomu valstybinės žemės sklypu ir kitos mainų sutarties šalies žemės sklypu arba kito nekilnojamojo daikto vertinimu, dydis ir apmokėjimo tvarka;

17.6. kitos sąlygos ir apribojimai.

18. Mainomų valstybinės žemės sklypo ir privačios žemės sklypo ar jo dalies arba valstybinės žemės sklypo ir kito nekilnojamojo daikto vertės skirtumą atlygina ta sutarties šalis, kurios gaunamo pagal sutartį žemės sklypo ar jo dalies arba kito nekilnojamojo daikto vertė didesnė.

Pinigai pervedami į privačios žemės ar kito nekilnojamojo daikto savininko nurodytą kredito įstaigos (skyriaus, filialo) sąskaitą arba Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą. Kai mainomų žemės sklypų ar valstybinės žemės sklypo ir kito nekilnojamojo daikto vertės skirtumą atlygina privačios žemės sklypo ar jo dalies arba kito nekilnojamojo daikto savininkas, jis pateikia apmokėjimą patvirtinantį banko įstaigos (skyriaus, filialo) dokumentą Žemėtvarkos skyriui.

Mainomų valstybinės žemės sklypo ir privačios žemės sklypo ar jo dalies arba valstybinės žemės sklypo ir kito nekilnojamojo daikto vertės skirtumas atlyginamas iš apskričių viršininkų administracijoms numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų.

19. Tuo atveju, kai pagal sutartį valstybinės žemės sklypas mainomas į privačios žemės sklypo dalį, privačios žemės savininkas ir valstybė tampa bendraturčiais, t.y. žemės sklypas tampa valdomas bendrosios dalinės nuosavybės teise.

20. Žemėtvarkos skyrius parengtą sutarties projektą derina su žemės sklypo ar jo dalies arba kito nekilnojamojo daikto savininku, kuris raštu patvirtina, kad sutinka su šiame projekte išdėstytomis žemės sklypo ar kito nekilnojamojo daikto mainų sąlygomis. Suderintą su žemės sklypo ar jo dalies arba kito nekilnojamojo daikto savininku sutarties projektą ir mainomų žemės sklypų planus Žemėtvarkos skyrius per 5 darbo dienas nuo suderinimo su žemės sklypo ar jo dalies arba kito nekilnojamojo daikto savininku pateikia apskrities viršininkui. Apskrities viršininkas per 5 darbo dienas nuo projekto pateikimo priima sprendimą mainyti valstybinės žemės sklypą į privačios žemės sklypą ar jo dalį arba kitą nekilnojamąjį daiktą, tai įformindamas įsakymu.

21. Žemėtvarkos skyrius per 3 darbo dienas po apskrities viršininko sprendimo mainyti valstybinės žemės sklypą į privačios žemės sklypą ar jo dalį arba kitą nekilnojamąjį daiktą praneša savininkui, kur ir kada jis turi atvykti pasirašyti sutarties (iš anksto tai suderinęs su savininku).

22. Sutartį pasirašo apskrities viršininkas ar jo paskirtas apskrities viršininko administracijos darbuotojas. Sutartis sudaroma tiek egzempliorių, kad po vieną atitektų apskrities viršininkui, notarui, privačios žemės ar kito nekilnojamojo daikto savininkui ar kiekvienam bendraturčiui. Kai pagal sutartį valstybės nuosavybėn įgyjamas kitas nekilnojamasis daiktas (ne žemės sklypas), surašomas papildomas sutarties egzempliorius, kuris įteikiamas valstybės įmonei Valstybės turto fondui.

23. Sutarties sudarymo išlaidos, įskaitant atlyginimą notarui, apmokamos šalių susitarimu.

24. Žemės sklypų ar kito nekilnojamojo daikto perdavimo ir priėmimo aktą (pagal šių Taisyklių 2 priedą) apskrities viršininkas arba jo paskirtas apskrities viršininko administracijos darbuotojas ir kita mainų sutarties šalis pasirašo per 3 darbo dienas nuo sutarties sudarymo. Žemės sklypų ar kito nekilnojamojo daikto perdavimo ir priėmimo aktas surašomas tiek egzempliorių, kad po vieną atitektų apskrities viršininkui, privačios žemės ar kito nekilnojamojo daikto savininkui ar kiekvienam bendraturčiui.

25. Jeigu pagal sutartį valstybės nuosavybėn įgyjamas kitas nekilnojamasis daiktas (ne žemės sklypas), apskrities viršininkas vieną žemės sklypų ar kito nekilnojamojo daikto perdavimo ir priėmimo akto egzempliorių pateikia valstybės įmonei Valstybės turto fondui per 5 darbo dienas nuo jo pasirašymo.

 
––––––––––––––––


Valstybinės žemės ir privačios žemės

ar kito nekilnojamojo daikto

mainų sutarties sudarymo taisyklių

1 priedas
 

(Sutarties pavyzdys)

 

VALSTYBINĖS ŽEMĖS ir privačios žemės ar kito nekilnojamojo daikto mainų SUTARTIS

 

_____________ Nr. _______

(data)
______________________
(sudarymo vieta)
 
 

Mes, Lietuvos Respublikos valstybė, atstovaujama ___________________________

(apskrities pavadinimas)

apskrities viršininko _____________________________________________ arba jo paskirto

(vardas ir pavardė)

darbuotojo __________________________________________________________________

(apskrities viršininko administracijos darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė, asmens kodas)

pagal _______________________________________________________, toliau vadinama –

(atstovavimo pagrindas, dokumento pavadinimas, data, numeris)

valstybė, ir _________________________________________________________________,

(fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas; juridinio asmens ar kitos organizacijos

___________________________________________________________________________,

nesutrumpintas pavadinimas, kodas, buveinė)

toliau vadinama – asmuo (-ys), atstovaujamas (-i)* __________________________________

(vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas)
___________________________________________________________________________

pagal _____________________________________________________, sudarėme šią sutartį:

(atstovavimo pagrindas, dokumento pavadinimas, data, numeris)

1. Valstybė įsipareigoja asmeniui (-ims) perduoti nuosavybės teise _______________

(plotas skaičiais

_____________ žemės sklypą (-us) Nr. ________________________________, esantį (-čius)

0,0001 ha tikslumu)                                                                              (kadastrinis numeris)

___________________________________________________________________________,
(adresas: gatvė, kaimas, miestas, rajonas)

o asmuo (-ys) už gaunamą žemės sklypą (-us) įsipareigoja jai perduoti nuosavybės teise priklausantį:

1.1. ______________________________________ žemės sklypą (žemės sklypo dalį)

(plotas skaičiais 0,0001 ha tikslumu)

Nr. _______________________________________________________________________,

(kadastrinis numeris)

esantį _____________________________________________________________________;

(adresas: gatvė, kaimas, miestas, rajonas)
 
___________________

*Pildoma, kai šaliai atstovauja jos įgaliotas asmuo.

1.2. kitą nekilnojamąjį daiktą _____________________________________________

(kadastriniai duomenys)
___________________________________________________________________________.

2. Žemės sklypo (-ų), priklausančio (-ių) valstybei:

2.1. vertė __________________________________________________________ Lt;

(suma skaičiais ir žodžiais)

2.2. pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas ir (ar) pobūdis ___________________________________________________________________________;

2.3. žemės servitutai ir kitos daiktinės teisės _________________________________;

2.4. specialiosios žemės naudojimo sąlygos _________________________________;

2.5. kitos sąlygos ir apribojimai ___________________________________________.

3. Žemės sklypo (žemės sklypo dalies), priklausančio asmeniui (-ims):

3.1. vertė __________________________________________________________ Lt;

(suma skaičiais ir žodžiais)

3.2. pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas ir (ar) pobūdis ___________________________________________________________________________;

3.3. žemės servitutai ir kitos daiktinės teisės _________________________________;

3.4. specialiosios žemės naudojimo sąlygos _________________________________;

3.5. kitos sąlygos ir apribojimai ___________________________________________.

4. Kito nekilnojamojo daikto, priklausančio asmeniui (-ims):

4.1. pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis _________________________________;

4.2. pavadinimas ______________________________________________________;

4.3. plotas ____________________________________________________________;

(bendras, naudingas, gyvenamasis, pagalbinis)

4.4. vertė _____________________________________________________________;

(suma skaičiais ir žodžiais)

4.5. naudojimo apribojimai ______________________________________________.

(ūkinės veiklos ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apribojimai)

5. Vertės skirtumas:

5.1. mainomų _________________________ ha žemės sklypo (-ų), kadastro Nr. ___,

(plotas skaičiais 0,0001 ha tikslumu)

ir ________________________________________________ ha žemės sklypo (žemės sklypo

(plotas skaičiais 0,0001 ha tikslumu)

dalies), kadastro Nr. ____________, vertės skirtumas – ___________________________ Lt;

(suma skaičiais ir žodžiais)

5.2. mainomų _________________________ ha žemės sklypo (-ų), kadastro Nr. ___,

(plotas skaičiais 0,0001 ha tikslumu)

ir kito nekilnojamojo daikto ____________________________________________________

(adresas, unikalus Nr., tipas)

vertės skirtumas – _________________________________________________________ Lt .

(suma skaičiais ir žodžiais)

6. Vertės skirtumą, kurį sudaro _________________________________________ Lt,

(suma skaičiais ir žodžiais)

sumoka ________________________ per penkias darbo dienas nuo šios sutarties pasirašymo

(sutarties šalis)

į __________________ nurodytą _______________________________________________

(sutarties šalis)                                     (nesutrumpintas kredito įstaigos (skyriaus, filialo) pavadinimas)

______________________________________________sąskaitą Nr. ___________________.

7. Nuosavybės teises į žemės sklypus (jų dalis), nurodytus šios sutarties 2 ir 3 punktuose, arba kitą nekilnojamąjį daiktą, nurodytą šios sutarties 4 punkte, šalys įgyja nuo šių žemės sklypų ar kito nekilnojamojo daikto perdavimo dienos. Žemės sklypų ar kito nekilnojamojo daikto perdavimas įforminamas apskrities viršininko arba jo paskirto apskrities viršininko administracijos darbuotojo ir asmens pasirašytu valstybinės ir privačios žemės ar kito nekilnojamojo daikto perdavimo ir priėmimo aktu. Šis aktas pasirašomas per 3 darbo dienas nuo šios sutarties pasirašymo.

8. Šalys įsipareigoja:

8.1. perduoti viena kitai savo žemės sklypus, nurodytus šios sutarties 2 ir 3 punktuose, arba kitą nekilnojamąjį daiktą, nurodytą šios sutarties 4 punkte, šios sutarties 7 punkte nustatyta tvarka;

8.2. perduoti viena kitai su šiais žemės sklypais ir kitu nekilnojamuoju daiktu susijusius dokumentus.

9. Išlaidos, susijusios su mainomo valstybinės žemės sklypo ir kitos mainų sutarties šalies žemės sklypo ar kito nekilnojamojo daikto vertinimu, apmokamos šalių susitarimu, t.y. ___________________________________________________________________________.

(išlaidas apmokančios (-ių) šalies (-ių) pavadinimas, pinigų suma skaičiais ir žodžiais)

10. Sutarties sudarymo išlaidos atlyginamos šalių susitarimu, t.y. _________________

(išlaidas
___________________________________________________________________________.

atlyginančios (-ių) šalies (-ių) pavadinimas, pinigų suma skaičiais ir žodžiais)

11. Visi ginčai, susiję su šia sutartimi, sprendžiami derybų būdu. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

12. Sutartis sudaryta __ egzemplioriais, kurių po vieną paliekama ________________

(apskrities pavadinimas)

apskrities viršininkui ir notarui, kiti ___________________________ egzemplioriai įteikiami ___________________________________________________________________________.

(asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; juridinio asmens ar kitos organizacijos pavadinimas)

13. Prie šios sutarties pridedami mainomų žemės sklypų planai M 1: _____________,

kaip neatskiriama sudedamoji šios sutarties dalis.

 
 

Apskrities viršininkas arba jo paskirtas

apskrities viršininko administracijos darbuotojas            A.V.     (Parašas)          (Vardas ir pavardė)

 

Asmuo (-ys)                                                                 A.V.     (Parašas)          (Vardas ir pavardė)

(tik juridinio asmens ar kitos organizacijos)

 
 
 
___________________


Valstybinės žemės ir privačios žemės

ar kito nekilnojamojo daikto mainų

sutarties sudarymo taisyklių

2 priedas
 
 
 

(Akto pavyzdys)

 

Valstybinės žemės ir privačios žemės ar kito nekilnojamojo daikto PERDAVIMO ir pRIĖMIMO

AKTAS
 

_____________________ Nr._______

(data)
_______________________________
(sudarymo vieta)
 
 
 

__________________ apskrities viršininkas ____________________ arba jo paskirtas

(apskrities pavadinimas)                                                            (vardas ir pavardė)

darbuotojas _________________________________________________________________

(apskrities viršininko administracijos darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė, asmens kodas)

pagal ______________________________________________________________________

(atstovavimo pagrindas, dokumento pavadinimas, data, numeris)

perduoda, o asmuo ___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas; juridinio asmens ar kitos

___________________________________________________________________________,

organizacijos nesutrumpintas  pavadinimas, kodas, buveinė)

atstovaujamas (-i)* ____________ pagal _________________________________________,

(vardas ir pavardė)           (atstovavimo pagrindas, dokumento pavadinimas, data, numeris)

priima pagal valstybinės žemės ir privačios žemės ar kito nekilnojamojo daikto mainų sutartį Nr. _______________, sudarytą___________________________________, valstybinį (-ius)

(sudarymo data)

žemės sklypą (-us) Nr. ________________________________________________________

(kadastro numeris, adresas, plotas skaičiais 0,0001 ha tikslumu, vertė)

ir už gaunamą (-us) žemės sklypą (-us) __________________________ apskrities viršininkui

(apskrities pavadinimas)

___________________________________________________ arba jo paskirtam darbuotojui

(vardas ir pavardė)
___________________________________________________________________________

(apskrities viršininko administracijos darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė, asmens kodas)

perduoda jam nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą (žemės sklypo dalį) Nr. _________

___________________________________________________________________________

(kadastro numeris, adresas, plotas skaičiais 0,0001 ha tikslumu, vertė)

arba kitą nekilnojamąjį daiktą __________________________________________________,

(vertė, adresas, pavadinimas, kadastro duomenys)

___________________

*Pildoma, kai šaliai atstovauja jos įgaliotas asmuo.

o _________________ apskrities viršininkas _______________ arba jo paskirtas darbuotojas

(apskrities pavadinimas)                                                  (vardas ir pavardė)

________________________________________________________________ priima žemės

(apskrities viršininko administracijos darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė, asmens kodas)

sklypą (žemės sklypo dalį) Nr. __________________________________________________

(kadastro numeris, adresas, plotas skaičiais 0,0001 ha tikslumu, vertė)

___________________________________________________________________________

ar kitą nekilnojamąjį daiktą ____________________________________________________.

(vertė, adresas, pavadinimas, kadastro duomenys)

Nuosavybės teisė į perduodamus žemės sklypus (jų dalis) ar kitą nekilnojamąjį turtą šalims pereina nuo šio akto pasirašymo dienos.

Šis aktas surašytas ___________________ egzemplioriais, iš jų vienas perduodamas __________________________ apskrities viršininkui, kiti ________________ egzemplioriai

(apskrities pavadinimas)

įteikiami ___________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas ir pavardė; juridinio asmens ar kitos organizacijos pavadinimas)

___________________________________________________________________________.
 
 
Perdavė
Apskrities viršininkas arba jo paskirtas

apskrities viršininko administracijos darbuotojas            (Parašas)          (Vardas ir pavardė)

A.V.
 
 
Priėmė

Asmuo                                                                         (Parašas)          (Vardas ir pavardė)

A.V.                 (tik juridinio asmens ar kitos organizacijos)

 

     
     
 Copyright © 2007 Žemės sklypai. Visos teisės saugomos.   sprendimas: www.jip.lt
 

Rekomenduojame:


www.city24.lt
www.skelbiu.lt
www.namai.lt
www.matininkiai.lt
domo.plius.lt
www.insaris.lt