www.zemessklypai.lt
 
 
 
 
Visi žemės sklypai

Žemės sklypai Vilniuje
Žemės sklypai Kaune
Žemės sklypai Klaipėdoje
Žemės sklypai Šiauliuose
Žemės sklypai Panevėžyje
 
 


 
 
Vardas:  
 
Slaptažodis:  
 
 
 
Pamiršote slaptažodį?
Registruokitės
 
 

 
  Įmonių teikiamos paslaugos

Statybinės organizacijos
Statybinės medžiagos
Namai
Architektūra
Žemės ūkio technika
Miško technika
Žemės ūkio skelbimai
Miškas
Parama žemės ūkiui
Parama verslui
Projektai
Žemėlapiai
Bankai
Televizijos laidos
Matininkų paslaugos
Turto vertintojai

Teisinės konsultacijos įsigyjant žemę / statant namą
 
 

 
  Įstatymai  
 

 
  Naujienos  
 

 
  Reklama  
 

Parašykite mums ko Jūs ieškote ir mes pasistengsime surasti Jus dominantį sklypą. Rašyti adresu reklama@zemessklypai.lt. 
 
Miestas: 
 
Seniunija: 
 


Paskirtis: 
 
Kaina nuo: 
 
iki: 
 
 
 
  Įstatymai
 
DĖL NAUJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ DYDŽIO MIESTUOSE, DETALIŲJŲ PLANŲ RENGIMO IR TERITORIJŲ INŽINERINĖS ĮRANGOS

Šaltinio nuoroda: nepateiktasigaliojo nuo 1997.12.11

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S

 

1997 m. gruodžio 3 d.  Nr. 1324

Vilnius
 
 

DĖL NAUJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ DYDŽIO MIESTUOSE, DETALIŲJŲ PLANŲ
RENGIMO IR TERITORIJŲ INŽINERINĖS ĮRANGOS

 
 
 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5 straipsnio 3 dalį ir Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 22 straipsnį, Lietuvos Respublikos Vyriausybė  n u t a r i a:

1. Patvirtinti Naujų žemės sklypų, kuriuos kaip atlyginimą piliečiams už nuosavybės teise turėtą žemę, gyvenamuosius namus, jų dalis, butus numatoma perduoti individualiai statybai ir kitai paskirčiai, dydžio miestuose nustatymo tvarką (pridedama).

2. Nustatyti, kad:

2.1. teritorijų, kuriose žemės sklypus kaip atlyginimą piliečiams už nuosavybės teise turėtą žemę, gyvenamuosius namus, jų dalis, butus numatoma perduoti individualiai statybai ir kitai paskirčiai, inžinerinę įrangą sudaro nutiestos, suprofiliuotos, žvyruotos gatvės, nutiestos elektros tiekimo linijos;

2.2. tais atvejais, kai piliečiams nauji žemės sklypai individualiai statybai ir kitai paskirčiai yra perduoti (suteikti) neįvykdžius teritorijos inžinerinės įrangos darbų, jie turi būti atlikti šio nutarimo 3 punkte nustatytu laiku;

2.3. šio nutarimo 2.1 punkte nurodytos teritorijų inžinerinės įrangos ir detaliųjų planų rengimo darbai finansuojami iš savivaldybių biudžetų lėšų;

2.4. miestų teritorijų detalieji planai rengiami, derinami ir tvirtinami supaprastinta tvarka: planuojama ir svarstoma su visuomene dviem etapais, kaip numatyta detaliųjų planų rengimo taisyklėse.

3. Miestų, rajonų savivaldybės turi iki 1999 m. sausio 1 d. parengti miestų teritorijų, kuriose piliečiams už nuosavybės teise turėtą žemę, gyvenamuosius namus, jų dalis, butus numatoma neatlygintinai perduoti naujus žemės sklypus individualiai statybai ir kitai paskirčiai, detaliuosius planus ir atlikti šio nutarimo 2.1 punkte nurodytos teritorijų inžinerinės įrangos darbus.

4. Miestų, rajonų savivaldybių merai (valdybos) kartu su apskričių viršininkų administracijų miestų, rajonų žemėtvarkos skyriais turi parengti pasiūlymus dėl naujų žemės sklypų, kurie yra miestų teritorijoms priskirtoje žemėje ir kuriuos kaip atlyginimą piliečiams už nuosavybės teise turėtą žemę, gyvenamuosius namus, jų dalis, butus numatoma perduoti individualiai statybai ir kitai paskirčiai, dydžio miestuose ir iki 1998 m. vasario 1 d. pateikti juos Statybos ir urbanistikos ministerijai.

5. Pavesti Statybos ir urbanistikos ministerijai, apibendrinus miestų, rajonų savivaldybių merų (valdybų) pateiktus pasiūlymus dėl naujų žemės sklypų dydžio miestuose, parengti nutarimo projektą ir iki 1998 m. kovo 1 d. pateikti jį tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

6. Nustatyti, kad:

6.1. piliečiams negrąžinamo natūra išlikusio nekilnojamojo turto ir perduodamų naujų žemės sklypų lygiavertiškumas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta lygiavertiškumo nustatymo metodika;

6.2. už nuosavybės teise turėtą žemę, gyvenamuosius namus, jų dalis, butus nauji žemės sklypai piliečiams neatlygintinai perduodami nuosavybėn individualiai statybai ir kitai paskirčiai miestų teritorijose, kai:

6.2.1. parengti ir patvirtinti numatytų teritorijų detalieji planai;

6.2.2. pagal detaliuosius planus paženklinti nauji žemės sklypai, gatvės;

6.2.3. pagal statybos projektus nutiestos, suprofiliuotos, žvyruotos gatvės, nutiestos elektros tiekimo linijos.

 
 
 
 

Ministras Pirmininkas                                   Gediminas Vagnorius

 

Statybos ir urbanistikos ministras                             Algis Čaplikas

 
 


                                                                                      PATVIRTINTA

 

                                                                        Lietuvos Respublikos Vyriausybės

                                                                        1997 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1324

 
 
 
 

Naujų žemės sklypų, kuriuos kaip atlyginimą piliečiams už
nuosavybės teise turėtą žemę, gyvenamuosius namus, jų dalis,
butus numatoma perduoti individualiai statybai ir kitai
paskirčiai, dydžio miestuose nustatymo tvarka

 
 
Bendroji dalis
 

1. Šios tvarkos laikomasi pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą nustatant naujų žemės sklypų, kuriuos kaip atlyginimą piliečiams už nuosavybės teise turėtą žemę, gyvenamuosius namus, jų dalis, butus numatoma perduoti individualiai statybai, daržui, sodui ir kitoms reikmėms (toliau vadinama  individuali statyba ir kita paskirtis), dydį miestuose.

2. Miestų teritorijoms priskirta laikoma žemė, kuri iki 1995 m. birželio 1 d. įstatymų nustatyta tvarka buvo priskirta miestų administracinėms teritorijoms, taip pat už miestų teritorijos ribų esanti žemė, kuri Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka skirta miestų, rajonų savivaldybėms gyvenamiesiems namams statyti, inžinerinėms komunikacijoms tiesti ir kitiems visuomenės poreikiams tenkinti.

3. Mažiausias piliečiams neatlygintinai perduodamo nuosavybėn naujo žemės sklypo, esančio miesto teritorijai priskirtoje žemėje, dydis  0,04 hektaro (išskyrus atvejus, kai nuosavybės teise buvo turėtas mažesnis sklypas). Didžiausias piliečiams neatlygintinai nuosavybėn perduodamo žemės sklypo dydis turi būti ne didesnis kaip 0,2 hektaro Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Marijampolėje, Druskininkuose, Palangoje, Birštone ir ne didesnis kaip 0,3 hektaro kituose miestuose.

 

Naujo žemės sklypo dydžio nustatymas

 

4. Miestų, rajonų savivaldybių merai (valdybos) rengia pasiūlymus dėl naujo žemės sklypo dydžio miestuose pagal šią tvarką:

4.1. miestų, rajonų savivaldybių architektūros tarnybos (vyriausieji architektai) kartu su apskričių viršininkų administracijų miestų, rajonų žemėtvarkos skyrių specialistais, vadovaudamiesi miestų bendraisiais (generaliniais) ir detaliaisiais planais, žemės kadastro duomenimis, nustato teritorijas, kuriose tikslinga plėtoti individualią statybą bei žemę naudoti kitai paskirčiai, ir rengia šių teritorijų brėžinius (planus ištraukas iš miesto bendrojo plano). Juose nurodoma žemės sklypų vieta, apytikslis plotas hektarais, valstybės parduodamos žemės vieno hektaro nominali kaina, kuri apskaičiuojama pagal Valstybės parduodamos žemės nominalios kainos nustatymo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gruodžio 6 d. nutarimu Nr. 909 "Dėl parduodamos valstybinės žemės ir valstybės išperkamos žemės nominalios kainos nustatymo ir jos taikymo tvarkos" (Žin., 1993, Nr. 68-1284; 1994, Nr. 47-880, Nr. 81-1526; 1995, Nr. 15-350, Nr. 60-1513, Nr. 86-1945; 1996, Nr. 19-500), ir informacija apie teritorijos inžinerinę įrangą arba (statybos atveju) galimybes prisijungti prie gretimose teritorijose esančių inžinerinių komunikacijų;

4.2. šios tvarkos 4.1 punkte nurodytų brėžinių pagrindu rengiamas miesto teritorijų sąrašas ir jame nustatomas bendras visų teritorijų žemės plotas, kurį už nuosavybės teise turėtą žemę, gyvenamuosius namus, jų dalis, butus numatoma perduoti piliečiams individualiai statybai ir kitai paskirčiai;

4.3. šios tvarkos 4.2 punkte nurodytą miesto teritorijų sąrašą ir bendrą visų teritorijų žemės plotą tvirtina miesto, rajono savivaldybės taryba;

4.4. apskričių viršininkų administracijų miestų, rajonų žemėtvarkos skyriai pateikia miestų, rajonų savivaldybėms duomenis apie tai, kiek piliečių, turinčių teisę į nuosavybės teisių atkūrimą miestuose, pareiškė pageidavimą gauti žemės sklypą individualiai statybai ir kitai paskirčiai;

4.5. naujų žemės sklypų dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į bendrą visų teritorijų žemės plotą, į tai, kiek piliečių, turinčių teisę į nuosavybės teisių atkūrimą miestuose, pareiškė pageidavimą gauti žemės sklypus individualiai statybai ir kitai paskirčiai, taip pat į inžinerinių komunikacijų, gatvių bei visuomeninių objektų statybos žemės ploto poreikį teritorijoje;

4.6. miestų, rajonų savivaldybių merų (valdybų) pasiūlymai dėl naujų žemės sklypų dydžio miestuose turi būti apsvarstyti ir aprobuoti savivaldybės taryboje.

5. Miestų, rajonų savivaldybių merų (valdybų) parengti pasiūlymai dėl naujų žemės sklypų dydžio miestuose kartu su paaiškinamaisiais raštais teikiami apskričių viršininkams.

6. Apskričių viršininkai, gavę šios tvarkos 5 punkte nurodytą medžiagą, per 15 dienų nuo medžiagos gavimo parengia ir pateikia išvadas dėl tvirtintino naujų žemės sklypų dydžio pagrįstumo.

7. Miestų, rajonų savivaldybių merai (valdybos) medžiagą dėl naujų žemės sklypų dydžio miestuose tvirtinimo pateikia Statybos ir urbanistikos ministerijai. Medžiagą sudaro:

7.1. paaiškinamasis raštas;

7.2. savivaldybės tarybos sprendimas dėl naujų žemės sklypų dydžio miestuose aprobavimo;

7.3. apskrities viršininko išvada dėl naujų žemės sklypų dydžio miestuose pagrįstumo.

8. Statybos ir urbanistikos ministerija, apibendrinusi miestų, rajonų savivaldybių merų (valdybų) pateiktą medžiagą dėl naujų žemės sklypų dydžio miestuose patvirtinimo, rengia nutarimo projektą ir pateikia jį tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

 

     
     
 Copyright © 2007 Žemės sklypai. Visos teisės saugomos.   sprendimas: www.jip.lt
 

Rekomenduojame:


www.city24.lt
www.skelbiu.lt
www.namai.lt
www.matininkiai.lt
domo.plius.lt
www.insaris.lt